Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN:


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Shop Orlando


LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Shop Orlando en op alle met Shop Orlando aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Shop Orlando ingestemd is.

1.5 De internetsite van Shop Orlando richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Shop Orlando in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Shop Orlando behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Shop Orlando en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op deze internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar  of per fax, of per E-mail, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 5 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd  per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.

2.6 Koper en Shop Orlando komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Shop Orlando zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Shop Orlando garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Shop Orlando in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via overmaking.

Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING bank, rekening ……..  t.n.v Shop Orlando. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Shop Orlando kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Shop Orlando.

4.2 In het geval door Shop Orlando een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Shop Orlando als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Shop Orlando bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Shop Orlando ernaar om bestellingen binnen 3 dagen  te verzenden.Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Shop Orlando kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk  binnen 30 dagen gecrediteerd,extra kosten hiervoor zijn altijd voor rekening van koper.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail  worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft  zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

«duidelijk persoonlijk van aard zijn;

«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt draagt Shop Orlando zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen,extra kosten hiervoor zijn altijd voor rekening van koper.

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product na ontvangst eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Shop Orlando  garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Shop Orlando is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Shop Orlando. Shop Orlando is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5 Indien Shop Orlando, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Shop Orlando of de fabrikant zijn verricht; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.8 De Koper is gehouden Shop Orlando te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Shop Orlando mochten doen gelden,dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Shop Orlando te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Shop Orlando zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Shop Orlando niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Shop Orlando, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.

11.1 Shop Orlando zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Shop Orlando neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Shop Orlando kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Shop Orlando geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Shop Orlando vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Shop Orlando vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Shop Orlando zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Shop Orlando hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Retourneren

Bij ontvangst van het artikel/de artikelen dient u het artikel/de artikelen gelijk te controleren op beschadiging en op pasvorm. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw bestelling is het mogelijk deze te retourneren binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Retourzendingen dienen te voldoen aan de volgende eisen:


De retourzending graag eerst bij ons aanmelden met de benodigde gegevens zoals ordernummer en reden retour.

De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Zendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden geweigerd.

Alle kosten en risico van de retourzending zijn voor de verzender.

Als u een artikel terug stuurt in en het raakt kwijt, omdat er geen track and trace code op zit of het artikel gaat stuk, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.

Indien u geen nieuwe bestelling wenst te plaatsen krijgt u ten alle tijden uw aankoopbedrag minus de verzendkosten,extra kosten terug gestort. U kunt ook het bedrag in mindering laten brengen op uw volgende bestelling, dan ontvangt u een shop tegoed van ons. Die u kunt gebruiken wanneer het u uitkomt. Wij hebben wettelijk 30 dagen de tijd om het geld terug te storten, maar zodra wij het ontvangen hebben en gecontroleerd zullen wij het geld minus de verzendkosten,extra kosten terug storten.

De artikelen mogen niet gebruikt zijn, gewassen of ruiken naar parfum/rook of andere nare geurtjes. Ook geen vlekken van drink, eetgerei , make-up.

De artikelen moeten voorzien zijn van alle originele labels en moeten in de originele verpakking zitten. Artikelen die worden terug gestuurd die niet aan deze eisen voldoen worden niet verwerkt.

Voldoet uw zending niet aan deze eisen maar verzend u het toch dan is de eventuele terugzending van uw retourzending voor eigen kosten.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan Shop Orlando.

Niets van de Webshop van Shop Orlando mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Shop Orlando.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Shop Orlando gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Shop Orlando geen cookies ontvangt.